Privatlivspolitik

Beskyttelse af dine Personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine trans­aktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

Vi behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplys­ninger fx i forbindelse med, at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markeds­føringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud eller du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra vores koncernforbundne virksomheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse. Koncernselskaber behandler personoplysninger på sam­me måde som anført i denne privatlivspolitik. Koncern­forbundne selskaber er direkte omfattet af definitionen af ”Forhandler”. Se listen af koncernselskaber nedenfor.

Denne privatlivspolitik finder anvendelse for Nielsen Car Group A/S og søsterselskaber – herunder følgende websites: bn.dk, bilerneshus.dk, leasing.dk og motorpoint.dk

 

Formål og typer af personoplysninger

I forbindelse med leveringen af de tjenester og produkter, som du har købt, vil vi behandle dine personoplysninger. Vi anvender dine personoplysninger til flere forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige at behandle for at levere vores produkter og tjenester, eller fordi vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger til bestemte formål eller fordi vi i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger. 

Vi behandler dine personoplysninger til vare­tagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 • Køb/salg eller leasing af biler
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som be­skrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail og/eller SMS
 • Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informa­tioner, der er vurderet af os som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig
 • Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, sta­tistik og forretningsudvikling

 

Anvendelse og typer af personoplysninger

Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, som er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål.

Det betyder, at hver gang vi indsamler dine personoplysninger, så vurderer vi, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. 

Vi indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, CPR-registret mv. og behandler blandt andet følgende ka­tegorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos os
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsik­ringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring

 

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysnin­gerne

Det juridiske grundlag for behandlingen af personoplys­ningerne til brug for ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikrings­selskaber, aftaler om finansiering af biler med finan­sieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værk­stedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for per­sonoplysningerne (Databeskyttelses-forordningen art.6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring og track­ing i forbindelse med markedsføring (Databeskyttel­sesforordningen art. 6, stk. 1, litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også bli­ve behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interes­seafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at person­oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet frem­adrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere over­holdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værk­stedsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Data­beskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enhe­der som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos os, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet over sådanne forsikringsselskaber og finansie­ringsinstitutter.

 

Frivillig eller obligatorisk dataindsamling

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personop­lysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysnin­gerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan vi ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler el­ler servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for os at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

 

Behandlingsprincipper

Vi vil behandle Personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Vores behandling af Personoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om data­minimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i for­hold til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler Personoplysninger ud fra et princip om op­bevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Personoplys­ninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Per­sonoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal be­handles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

 

Brug af personoplysninger til profilering

På baggrund af dine personoplysninger, eventuelle bilejerskaber samt produkter du viser interesse for på bn.dk, bilerneshus.dk, leasing.dk eller motorpoint.dk (og undersider) eller i vores forretninger, samler vi dine data i en profil. Profilen bruger vi til at målrette tilbud til dig således at du modtager relevant indhold i eksempelvis e-mails fra os eller via annoncering. Profileringen sker på en simpel måde hvor vi eksempelvis kæder dine personoplysninger med din bil således at vi kan præsenterer dig for tilbud på tilsvarende biler eller ekstraudstyr til din bil.

Ønsker du at undgå profilering skal du slå cookies fra når du besøger vores digitale hjemmesider. Læs mere om cookies længere nede på denne side.

 

Risikoanalyse

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der pas­ser til de risici, som konkret er forbundet med vores be­handling af Personoplysninger

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Vi overfører personoplysninger til vores databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplys­ningerne på vegne af os. Sådan databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

Vi anvender pt. følgende databehandlere:

 

IT- Leverandør

Nielsen Car Group Administration A/S
Bredhøjvej 5
8600 Silkeborg
(samlet IT-administration for koncernen)

Økonomisystem

Dracar – leveres af Keyloop

Autovision/Semler – leveres af Semler IT A/S

CRM-system

AutoIT, Skagensgade 1, 2630 Taastrup

Webbureau

Impact, Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj

 

Videregivelse inden for forhandler-koncernen

Vi kan videregive alle personoplysninger til Koncernforbundne selskaber til opfyldelse af de formål, som er angivet under ”Formål og typer af personoplysninger”.

Vi videregiver alene personoplysninger til brug for direkte markedsføringstiltag direkte over for de registre­rede, når der er givet samtykke dertil i samtykkeblanketten.

Det drejer sig om følgende Koncernforbundne selskaber:

 

NIELSEN CAR GROUP A/S, Bredhøjvej 5, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr 31943140

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herun­der finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Vi videregiver dine personoplysninger til motorregistret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af Personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine Personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Særligt for kunder med tilknytning til Ford

I de tilfælde hvor vi deler dine data (fx hvis du køber en Ford, får serviceret en Ford etc.) med Ford Motor Company kan dine personoplysninger overføres til følgende lande uden for EU/EØS:

USA

Dette vil ske på grundlag af følgende overførselsgrundlag:

Landet er ikke af Kommissionen vurderet, som et land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Ford Motor Company vil derfor sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte Ford Motor Company på [email protected]

 

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer vi personoplysningerne i overens­stemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødven­digt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumenta­tion og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbe­vares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begræn­set personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til datamini­mering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslut­ningstagning.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personop­lysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte os eller de kon­cernforbundne selskaber på:

 

Nielsen Car Group A/S

Bredhøjvej 5

8600 Silkeborg

CVR-nr 31943140

Telefon: 70 20 40 46

Mail: [email protected]

Ved kontakt til Koncernforbundne selskaber se kontak­toplysningerne under ovenstående afsnit (videregivelse inden for forhandlerkoncernen)

Ændring af personoplysningspolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne per­sondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådan­ne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.bn.dk/www.bilerneshus.dk/www.leasing.dk/www.motorpoint.dk.

Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af Personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette hen­vendelse til os på ovenstående kontakt data.

 

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine Personoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon 3319 3200

Mail: [email protected]

www.datatilsynet.dk